ISSN 2334-9492 (Online)
 

O časopisu

Hospital Pharmacology – International Multidisciplinary Journal (ISSN 2334-9492 Online) je elektronski, međunarodni časopis s recenzijom i otvorenog pristupa (open-access) koji objavljuje: kvantitativne i kvalitativne originalne naučne i stručne radove, tzv. investigator-initiated studies, kliničke studije, rezultate komercijalnih istraživanja uz odobrenje sponzora, rezultate translacionih istraživanja, revijalne i pregledne radove, kratka saopštenja, prikaze bolesnika, edukativne članke, radove u vezi s primenom lekova u svim medicinskim disciplinama, informacije o promenama i praktičnoj primenljivosti regulative u vezi s puštanjem lekova u promet, o rezultatima nasumične kontrole kvaliteta registrovanih lekova, kao i primeni regulative tokom kliničkih ispitivanja. Posebno je značajno unapređivanje farmakovigilanse u Srbiji kroz prikaze godišnjih rezultata praćenja neželjenih reakcija lekova i poređenje s rezultatima zemalja Evropske Unije. Časopis takođe objavljuje editorijale, članke o aktuelnim temama, pisma uredniku, prikaze knjiga, komentare, pozive i najave, kao i tematske brojeve. Časopis neguje multidisciplinarni pristup istraživanjima i saradnju naučnika različitih profila, farmaceutske industrije i zdravstvenog sektora.

Časopis izlazi tri puta godišnje na internet stranici, a izdavač je Srpsko lekarsko društvo (Sekcija za kliničku farmakologiju) iz Beograda (Srbija).
 
 
Pretplata
Časopis podržava princip tzv. otvorenog pristupa i omogućava besplatan i neograničen pristup njegovim sadržajima (člancima in extenso) preko interneta, tako da pretplata nije potrebna.
 
 
Odgovornost
Časopis HOPH, njegov izdavač i članovi Uredništva ograđuju se od odgovornosti za bilo kakvu grešku ili posledicu koja može proizaći od informacija sadržanih u časopisu.

Diskusija, stanovišta i preporuke koji se tiču medicinskih postupaka, izbora lekova i doza lekova jesu odgovornost autora članaka.
 
 
Rukopis
Rad koji se podnosi časopisu HOPH na razmatranje ne sme da bude ranije publikovan, niti sme da bude podnet istovremeno za objavljivane u nekom drugom časopisu.

Svi radovi se podvrgavaju recenziji. Radovi visokog kvaliteta (koji nisu prethodno objavljeni i nisu na razmatranju za štampanje) biće objavljeni bez odlaganja.

Podnošenjem rukopisa na razmatranje autori su saglasni da se njihova autorska prava za članak prenosi na izdavača ako i kada se rad prihvati za objavljivanje.
 
 
Oglašavanje
Sav propagandni materijal bi trebalo da zadovoljava etičke i medicinske standarde. Izdavač ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakvu povredu i/ili oštećenje naneto osobama ili predmetima kao posledici neadekvatnog rukovanja određenim proizvodom, nemarnosti i sl., ili usled upotrebe ili primene neke metode, proizvoda, smernice ili predloga sadržanog u propagandnom materijalu.
 
 
Molbe za oglašavanje, sva pitanja i zahteve za kopiranje materijala
možete uputiti glavnom i odgovornom uredniku:
Prim. dr sc. med. Dragana Maca Kastratović
hophonline@gmail.com
 
 
 
 

Copyright ©2013 Srpsko lekarsko društvo, Beograd, Srbija
Nijedan deo ove publikacije ne sme da se reprodukuje, pohranjuje u datotekama u sistemu korišćenja ili
prenosi u bilo kojem obliku, elektronskim, mehaničkim, fotokopiranjem, presnimavanjem ili
na bilo koji drugi način, bez prethodne pisane saglasnosti izdavača.
Sva prava zaštićena.